ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 228 ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η απογραφή αστέγων που άρχισε στις 07-01-2014 για συμμετοχή στην κλήρωση των διακοσίων είκοσι οκτώ (228) εργατικών κατοικιών του οικισμού «ΚΑΡΔΙΤΣΑ IX» που αναγείρονται στον Δήμο Καρδίτσας, Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα με την Υ.Α.38112/293/27-11-2013 (ΦΕΚ:Β΄ 3096/5.12.13).
Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων είναι η   07-03-2014.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν:
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
α) Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών και από τις αμοιβές τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ (προηγουμένως υπέρ καταργηθέντος ΟΕΚ), εφόσον εργάζονται ή κατοικούν στον Καλλικρατικό Δήμο Καρδίτσας
β) Οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. από τις αμοιβές των οποίων παρακρατούνται εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ (προηγουμένως υπέρ καταργηθέντος ΟΕΚ) εφόσον εργάζονται ή κατοικούν στον Καλλικρατικό Δήμο Καρδίτσας,
γ) Οι συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών εφόσον κατοικούν στον Καλλικρατικό Δήμο Καρδίτσας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε κλήρωση για παραχώρηση κατοικίας  όσα από τα παραπάνω πρόσωπα εξαιρούνται με ειδικές διατάξεις π.χ. υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων, Ο.Σ.Ε., Ναυτικοί (NAT) κ.λπ. και όσοι δεν καταβάλουν κατά την ασφάλιση τους, εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ (προηγουμένως υπέρ καταργηθέντος ΟΕΚ), όπως π.χ. οι αυτοασφαλιζόμενοι.
Η κατά τα ανωτέρω ιδιότητα του ασφαλισμένου εργατοϋπαλλήλου πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη συμμετοχή στην κλήρωση.
 
΄Εντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό με τις ασφαλιστικές και γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση, παρέχονται από το ΚΠΑ2 Καρδίτσας του ΟΑΕΔ, οδός Τρικάλων 226,  τηλ. 2441070983.
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%