3 ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε Ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, για την Τη στήριξη των καπνοπαραγωγών με την ένταξη τους σε προγράμματα αντικατάστασης τεχνολογικού εξοπλισμού και νιτρορύπανσης δήλωσε ότι οι καπνοπαραγωγοί και ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων τους στηρίζονται με επιπλέον τρία μέτρα που τρέχουν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ως εξής:
 
«Απαντώντας στη με αριθμό 9357/9.4.2013 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπύρος Ταλιαδούρος σας πληροφορούμε τα εξής:
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007 -2013 «Αλ. Μπαλτατζής», Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τους νυν και πρώην καπνοπαραγωγούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το αγροτικό τους εισόδημα και ταυτόχρονα, να συνεισφέρουν με θετικό τρόπο στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών, όπως είναι, κατά περίπτωση, η μερική αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών με ξηρικές καλλιέργειες, η διατήρηση ακαλλιέργητου περιθωρίου στα ενταγμένα στης Δράσεις αγροτεμάχια, η αμειψισπορά με ψυχανθή για χλωρά λίπανση και η χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων στις καλλιεργούμενες με καπνό εκτάσεις.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» προβλέπεται ενίσχυση για τους πρώην καπνοπαραγωγούς 60 Ευρώ/στρέμμα/έτος, ενώ στο πλαίσιο της Δράσης 2.3.(Α) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», προβλέπεται ενίσχυση για τους νυν καπνοπαραγωγούς 93,6 Ευρώ/ στρέμμα/έτος.
Επίσης, το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την επιτάχυνση της απονιτροποίησης στις ευαίσθητες στα νιτρικά περιοχές αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης νερού, καθιέρωσε την εφαρμογή της γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης 2.1. «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», με στόχο την υποβοήθηση της μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης. Η Δράση εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένες, βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, σύμφωνα με τα κριτήρια που όριζε η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Στο πλαίσιο της Δράσης έχουν εκδοθεί συνολικά τρεις (3) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ οι επιλέξιμες αρδευόμενες καλλιέργειες, οι οποίες και περιλαμβάνονται στη μελέτη που συντάχθηκε για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης, είναι ο αραβόσιτος, το βαμβάκι, τα κηπευτικά και τα σακχαρότευτλα.
Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Δράσης δεν είναι εφικτή, ιδιαίτερα κατά το καταληκτικό έτος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2013), καθώς πρόκειται για διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται υποβολή νέου τεχνικού δελτίου στην Ε.Ε., συνοδευόμενου από μελέτη τεκμηρίωσης της συμπερίληψης του καπνού στις επιλέξιμες προς ενίσχυση καλλιέργειες της Δράσης και έγκρισή του από την Ε.Ε. Επιπλέον, απαιτείται έκδοση νέας ΚΥΑ και νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από τους καπνοπαραγωγούς, καθώς και επικαιροποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης.
 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, εφαρμόζονται Μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των καπνοπαραγωγών και στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, όπως τα ακόλουθα:
·         Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), το οποίο έχει προκηρυχθεί για όλους τους δικαιούχους του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Οι δικαιούχοι του Μέτρου 121, στις περιοχές καπνοπαραγωγής, αξιολογούνται βάσει ειδικής βαθμολόγησης, η οποία, εκτός των υπόλοιπων κριτηρίων, θα περιλαμβάνει, επιπλέον, βαθμολογική πριμοδότηση με βάση το ποσοστό μείωσης της αξίας των άμεσων ενισχύσεων, που προέρχεται από τη μείωση των δικαιωμάτων λόγω της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ γα τον καπνό. Οι Δράσεις των Σχεδίων Βελτίωσης στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως της καλλιέργειας καπνού σε αυτή.
·         Μέτρο 144 «Στήριξη γεωργιών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων. Δικαιούχοι του Μέτρου, για το οποίο έχουν ήδη εκδοθεί δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι οι γεωργοί με δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές που περιγράφονται στο ΠΑΑ.
·         Μέτρο 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών», το οποίο αφορά στο σύνολο των αγροτικών περιοχών  που έχουν χαρακτηριστεί ως καπνοπαραγωγικές. Δικαιούχοι του Μέτρου είναι γεωργοί, αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εφόσον είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού κατά το έτος 2009. Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο ορίζεται σε 5.000 Ευρώ και έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.»
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%