ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
«Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή με ευνοϊκούς όρους των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
και
υπό προϋποθέσεις η κάλυψη παροχών ασθενείας σε πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα»
 
Απάντηση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση σε Αναφορά του κ. Σ. Ταλιαδούρου
 
Ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτσης σε απάντηση Αναφοράς που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με τις ρυθμίσεις εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ και τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αναφέρει ότι θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τμηματική καταβολή ή εφάπαξ καταβολή με ευνοϊκούς όρους των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ότι παρέχεται κάλυψη παροχών ασθενείας υπό προϋποθέσεις σε πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.
 
Ειδικότερα η απάντηση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει ως εξής:
 
«Σε απάντηση της με ΠΑΒ 3008/11.3.2014 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ταλιαδούρου Σπυρίδωνα που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 107/09-05-2013) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, και 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α", 126) θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την τμηματική ή εφάπαξ καταβολή , με ευνοϊκούς όρους, των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών, τόσο με την πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της ΙΑ1 υποπαραγράφου όσο και με τη ρύθμιση «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών της υποπαραγράφου ΙΑ2, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τόσο των οφειλόμενων κύριων ασφαλιστικών εισφορών όσο και των αναλογούντων σε αυτές, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων, είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις συνεπάγεται ευεργετικές παροχές όπως χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής, αναστολή ποινικών διώξεων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων.
Επιπλέον με το άρθρο 17 Ν.4180/2013 (ΦΕΚ Α 182/5.9.2013) για την υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» δεν απαιτείται ο οφειλέτης να είναι από 01-01-2013 φορολογικά ενήμερος. Οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή». (Αριθ. 445/46/02-09-2013 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ).
Με τις διατάξεις, του άρθρου 12 Ν.4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 τ.Α'/ 7-1-2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4152/2013. Ειδικότερα:
. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση "Νέα Αρχή".
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 2.γγ'της υποπαραγράφου ΙΑ. 1. (Πάγια Ρύθμιση) και περ. 2.ββ' υποπαραγράφου ΙΑ.2 {Νέα Αρχή) με τις οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι που "έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη". Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες "που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή".
γ. Για οφειλές άνω των 5.000 € απαιτείται, μέχρι σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων που έχουν περιγραφεί στις αριθμ. 32/2013 και 33/2013 Εγκυκλίους του ΟΑΕΕ.
Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 € αυξάνεται σε 10.000 €. Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 €, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000€.
Από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 €.
2. Το Υπουργείο μας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση και την
αναγκαιότητα ασφαλιστικής προστασίας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ:
Θέσπισε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν.3904/2010 με την οποία απαιτείται πλέον για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 περί ποινικοποίησης της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος να οφείλει ποσό που να υπερβαίνει αυτό των είκοσι χιλιάδων (20000) ευρώ, από το ποσό των 2000 ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του ν.3346/2005.
Τονίζουμε ότι οι παραπάνω διατάξεις είναι γενικές και αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Δεν έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ από το έτος 2009 και μετά. Επιπλέον το Δ£ του ΟΑΕΕ έχει αποφασίσει να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές έως 31-12-2015.
Θέσπισε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 με τις οποίες προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014. Επιπλέον με την Υ.Α. Φ.80000/10398/303/18-04-2013 (ΦΕΚ 1091/B'/02-05-2013) δόθηκε η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που απώλεσαν για οποιαδήποτε λόγο τη δυνατότητα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επανέλθουν με νεότερη αίτηση για μία ακόμη φορά.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/23-07-2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
Βασικός σκοπός του είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου οφειλετών, η ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη οφειλής, η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης σε καθεστώς ρύθμισης και η λήψη αναγκαστικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί άμεσα, από τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής οφείλουν να συντάσσουν Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής την οποία θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ και η οποία θα αποτελεί εκτελεστό Τίτλο αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/74 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Κατ' εφαρμογή των παραπάνω ο ΟΑΕΕ απέστειλε μαζικά επιστολές σε ασφαλισμένους-οφειλέτες με σκοπό να τους ενημερώσει προκειμένου να προσέλθουν στο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκουν προκειμένου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Οι επιστολές αυτές έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα τόσο για το ύψος των οφειλών του ασφαλισμένου όσο και για τις προβλεπόμενες ενέργειες που οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένες να προβούν, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ασφαλισμένου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013.
4. Για τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλιση και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους αντίστοιχους κλάδους ασθένειας και σύνταξης, η οποία είναι υποχρεωτική και στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εισφορές για το κλάδο Υγείας δεν είναι ανταποδοτικές, και δεν διαχωρίζονται από τον κλάδο Σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι και τα μέλη οικογενείας τους κάνουν χρήση των παροχών υγείας, όταν και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και δεν συναρτώνται με το ύψος των εισφορών.
Η ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών, αποδεικνύεται με το βιβλιάριο ασθενείας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές, και οι ασφαλισμένοι υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης, θεωρείται το βιβλιάριο ασθενείας και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης για παροχές ασθένειας, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), με την προϋπόθεση ότι τηρείται η εν λόγω ρύθμιση.
Ωστόσο στο Νόμο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 30-03-2014, παρέχεται δικαίωμα κάλυψης για παροχές ασθενείας σε είδος σε κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική συγκυρία , με αποτέλεσμα να απωλέσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ειδικότερα, παρέχεται κάλυψη παροχών ασθενείας σε είδος μέχρι 28-02-2015, σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, οι οποίοι είτε διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ είτε συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ωστόσο λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας θα καθοριστεί η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την υλοποίηση της εν λόγω ρύθμισης.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 654/12.08.2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζεται το πρόγραμμα για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ανασφάλιστων πολιτών και αυτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό».
Όμως, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί ασφαλισμένοι να έχουν οφειλές, με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει το δικαίωμα παροχών υγείας, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, με την υπ' αριθμ. Δ28.οικ.41730/3670/04.12.2013 εγκύκλιο της, έδωσε τη δυνατότητα με προϋποθέσεις για την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, όσων δεν δικαιούνται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω χρεών προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
Γενικότερα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Η μη καταβολή τους ή η καταβολή τους εκπρόθεσμα, διαταράσσει την ομαλή χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με σοβαρότατες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τους συνεπείς ασφαλισμένους αλλά και οικονομικές για τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Τέλος τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας μελετούν συνεχώς τα προβλήματα που ανακύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων καθώς και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.»
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Average: 1 (1 vote)

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%