Μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα 5

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου θα έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική ιστοσελίδα "www My business support " της ΑΑΔΕ για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 .

Στην κοινή υπουργική απόφαση που δόθηκε στην δημοσιότητα τα ξημερώματα διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και έχουν ιδρυθεί μέχρι και 30 Οκτωβρίου του 2020 και οι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

Δεν έχουν δικαίωμα να ενισχυθούν

1. Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

2. Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

4. Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων

5. Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Προϋποθέσεις ένταξης

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που

1. Δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ή

2 Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

3 Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, κρατικών ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020 ως εξής

Οι επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα.

Οι επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ - συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης

Για δύο ακόμα μήνες θα ισχύσει, με βάση το έως τώρα υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και σχεδιασμό, η "ομπρέλα" προστασίας των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Και αυτό γιατί ο μηχανισμός "Συν-Εργασία" έχει παραταθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2021, ενώ δεδομένο θεωρείται πως θα δοθεί δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας και για τον Ιανουάριο του νέου έτους. 

Έτσι, όποιες επιχειρήσεις εντάξουν εργαζομένους τους στη "Συν-Εργασία" για το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, δεν θα μπορούν να τους απολύσουν για όσο διάστημα διαρκεί η ισχύς του εν λόγω μηχανισμού.

Επίσης, όποιες επιχειρήσεις βγάλουν σε αναστολή εργαζομένους τους τον Ιανουάριο, δεν θα μπορούν να απολύσουν κανένα μισθωτό τους για το διάστημα της αναστολής και σε ισόχρονο διάστημα, μετά τη λήξη της αναστολής.

Για παράδειγμα, εφόσον η κυβέρνηση εκδώσει σχετική απόφαση που προβλέπει δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας στις κλειστές -με κρατική εντολή- και ανοιχτές πληττόμενες επιχειρήσεις για όλο τον Ιανουάριο, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου 2021, δεν θα μπορούν να απολύσουν κανέναν εργαζόμενο τους (είτε βγήκε, είτε δεν βγήκε σε αναστολή) στο διάστημα αυτό.

Επίσης, θα πρέπει να διατηρήσουν το ίδιο πλήθος εργαζομένων και, μάλιστα, με τις ίδιες συμβάσεις, για το διάστημα από την 1η και έως την 28η Φεβρουαρίου του 2021. Μ΄ άλλα λόγια, αν μία επιχείρηση που έβγαλε σε αναστολή εργαζομένους της μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου 2021, αποφασίσει να απολύσει από την 1η Φεβρουαρίου 2021, μπορεί να το κάνει με την προϋπόθεση, όμως, πως θα προσλάβει άλλον στη θέση του με τον ίδιο τύπο σύμβασης. Π.χ. αν απολύσει κάποιον εργαζόμενο που έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, θα πρέπει να προσλάβει έναν άλλο, επίσης, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Για την ώρα πάντως, δηλαδή για το διάστημα μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου 2021, ισχύει μόνο η ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού σε όσες επιχειρήσεις βγάλουν σε αναστολή προσωπικό τους για τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 (σ.σ. η προθεσμία δήλωσης αναστολών έχει παραταθεί έως 5/1/2021), καθώς στις 31/12/2020 έληξε η ρήτρα μη απόλυσης προσωπικού.

Όποια επιχείρηση παραβεί τις παραπάνω ρήτρες (μη απόλυσης προσωπικού ενώ είναι σε ισχύ αναστολή σύμβασης και διατήρησης προσωπικού για ισόχρονο διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής) για τον μήνα Δεκέμβριο, θα κριθούν άκυρες οι ενέργειές της, δηλαδή θα κριθεί άκυρη οποιαδήποτε απόλυση, είτε τον Δεκέμβριο του 2020, είτε τον Ιανουάριο.

Επίσης, όποια κλειστή -με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους- επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής των δόσεων ρυθμίσεών της προς τα ταμεία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και παραβεί τις ρήτρες μη απόλυσης και διατήρησης προσωπικού, θα ακυρωθεί η αναστολή των δόσεων αυτών

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%